+44 (0)7950 295898 info@fidatezza.co.uk

Online prohlášení o ochraně soukromí

Záměrem společnosti Fidatezza je ochrana soukromí, osobních údajů a důvěrných informací, které jí byly svěřeny. Fidatezza se zavázala zajistit odpovídající ochranu a využívání osobních údajů, které získala sběrem informací prostřednictvím své webové stránky.

Evropské nařízení o ochraně údajů platné od 25. května 2018 ve všech členských státech, aby harmonizovaly zákony o ochraně osobních údajů v celé Evropě. Pokračujeme ve sledování pokynů ohledně GDPR (General Data Protection Regulation). Ve společnosti Fidatezza vedeme záznamy o tom, jak dokumentujeme a zpracováváme data. Společnost má postupy, které zajišťují správné zpracování, sdílení a uchovávání údajů. Opatření k dosažení tohoto cíle: Investujeme do naší bezpečnostní infrastruktury, zajišťujeme odpovídající smluvní podmínky a provádíme standardní smluvní ustanovení – abychom vyhověli požadavkům na bezpečnost pro naše zákazníky působící v EU. Protože jsou nám svěřeny osobní údaje našich zákazníků, máme vysoké bezpečnostní standardy. Zachováváme záznamy o tom, jak přistupujeme k bezpečnosti a především, jak zabezpečujeme bezpečnost osobních údajů a důvěrných informací. Dokumentace nám pomáhá dodržovat aspekty GDPR. Záznamy jsou průběžně aktualizovány a odrážejí naše současné zpracovatelské činnosti, záznamy jsou uchovávány elektronicky.

Společnost má zájem sbírat pouze ty osobní informace, které jí dobrovolně poskytnou návštěvníci její webové stránky, aby jim mohla nabídnout informace a služby. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jakým způsobem provádí naše společnost sběr, využití, sdílení a ochranu osobně identifikovatelných informací, které obdržela, pročtěte si online prohlášení.

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1 Souhlas s podmínkami

2. Sběr a používání osobně identifikovatelných informací

2.1.1 IP adresy

2.1.2 Cookies

2.1.3 Google Analytics

2.1.4 Web beacons

2.1.5 Geografická lokace

2.2 Sociální aplikace třetích stran

2.3 Ochrana dětí

3. Sdílení a převod osobních údajů

4. Jak využívat webové stránky

5. Přístup k údajům

6. Bezpečnost dat

7. Další webové stránky

8. Změny tohoto online Prohlášení

9. Otázky týkající se Prohlášení

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnosti jsou povinny v souladu se zákonem získat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, získat váš souhlas s využitím vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře a další akce.

1.1 Souhlas s podmínkami

Potvrzením (odesláním) online formuláře potvrzujete, že jste byli informováni o svých právech a jste si jich vědomi podle zákona zpracováním osobních údajů, zejména práva subjektů údajů na přístup k osobním údajům a jejich kontrolu, dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a možnosti požádat o odstranění osobních údajů. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rozsahu uvedeném výše a v rozsahu, ve kterém budou vámi poskytnuty.

2. Sběr a používání osobně identifikovatelných informací

Vaše osobní údaje získáme, pokud se rozhodnete je poskytnout – např. když Fidatezze dobrovolně poskytnete svoje údaje za účelem toho, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Pokud komunikujete pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity (např. LinkedIn, Google, nebo Twitter), budou Fidatezzou shromažďovány pouze informace, které jste povolili s námi sdílet – např. jméno, příjmení a e-mailová adresa. Shromažďování ostatních informací u třetích stran závisí na nastavení ochrany soukromí, které máte nastaveno u poskytovatele sociální sítě, proto si zkontrolujte zásady ochrany soukromí a podmínky konkrétních služeb.

Pokud se na naši webové stránce poskytnete svoje osobní údaje, dáváte tím souhlas k tomu, aby byly tyto údaje použity v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas nebo pokud to nevyžadují či neumožňují právní předpisy.

Pokud nám zašlete e-mail, v němž žádáte o poskytnutí informací, Fidatezza použije vaši e-mailovou adresu a další nutné údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, k tomu, abychom zodpověděli váš dotaz. Pokud nám zašlete informace o sobě či svůj životopis v případě, že se chcete ucházet o pracovní pozici ve Fidatezza, použijeme nezbytné množství informací, které jste nám poskytli, k tomu, abychom vaši žádost přiřadili k odpovídajícím volným pracovním pozicím. Fidatezza sbírá ty osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci daného požadavku návštěvníka. Pokud bude potřeba dalších údajů, a po poučení, kterého se vám dostalo, dojde ke sběru informací.

Fidatezza provádí sběr osobních údajů pouze tehdy, když nám příslušná osoba tyto informace sama dobrovolně poskytne, nebo když sběr těchto informací vyžadují či povolují právní předpisy.

Za žádných okolností společnosti sami neposkytujte údaje, s výjimkou případů, kdy jejich poskytnutím dáváte souhlas k tomu, aby společnost využila tyto údaje pro své oprávněné obchodní účely, a dále souhlasíte s převodem těchto údajů do databází Fidatezza a jejich uchováváním tamtéž. Pokud budete mít jakékoliv otázky ohledně toho, zda poskytnutí informací je či může být nutné nebo odpovídat určitému účelu, kontaktujte nás.

2.1.1 IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. IP  umožňuje počítačům a serverům vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek připojí, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti.

2.1.2 Cookies

Cookie je text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče a který jí umožní si zapamatovat informace o vašich preferencích. Společnost používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

Na naši webové stránce se zobrazuje oznámení – vyžadující souhlas ke shromažďování cookies. Webový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vás informoval vždy, když obdržíte cookie. Můžete se rozhodnout, zda cookies přijmete či odmítnete. Cookies můžete z vašeho zařízení kdykoliv vymazat.

2.1.3 Google Analytics

Společnost využívá Google Analytics, více informací o použití těchto nástrojů naleznete zde: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Google vyvinul nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on,

aby měli návštěvníci možnost kontrolovat, jakým způsobem Google Analytics shromažďuje jejich data.

2.1.4 Web beacons

Malý grafický obrázek na webové stránce, který je možné využít pro sběr informací z vašeho počítače: například IP adresu, čas, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče. Web beacons se používá výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Web beacons využívají ke sledování efektivity webových stránek, které jí poskytují marketingové služby, nebo ke sběru souhrnných statistických informací o návštěvnosti stránek.

2.1.5 Geografická lokace

Webová stránka může sbírat a používat informace o geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Data jsou sbírána za účelem poskytnutí obsahu na základě vaší geografické lokace.

2.2 Sociální aplikace třetích stran

Webová stránka může zahrnovat funkcionalitu sdílení na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například Facebook Like a Twitter feed. Tyto aplikace mohou sbírat informace o vašem využití stránek. Osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací a zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností. Naše společnost nenese zodpovědnost za chování těchto společností.

2.3 Ochrana dětí

Chápeme důležitost ochrany dětí, obzvláště v online prostředí. Naše webové stránky nejsou určené pro děti. Nikdy vědomě neprovádíme sběr informací dětech a neuchováváme údaje o nich, s výjimkou situace, kdy se jedná o součást poskytování našich odborných služeb.

3. Sdílení a převod osobních údajů

Osobní informace nezpřístupňujeme třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro naše oprávněné profesní potřeby, pro vykonání vašich požadavků nebo pokud to vyžadují právní předpisy či profesní standardy. Fidatezza může také uchovávat osobní údaje v jiné zemi, než ve které sídlíte. Poskytnutím svých údajů na webové stránce souhlasíte s tím, že tyto údaje budou převáděny přes hranice nebo uchovávány mimo území dané země. Zveřejnění údajů může být například nutné pro účely bezpečnostního auditu nebo pro vyšetřování či řešení stížností či v případech ohrožení bezpečnosti. Společnost nebude převádět údaje, které jí poskytnete, žádným třetím osobám pro jejich využití v oblasti marketingu. Fidatezza neprodává údaje třetím osobám.

4. Jak využívat webové stránky

Pouhá návštěva webových stránek neznamená povinnost poskytnout jakékoliv informace. Ovšem pokud budete chtít další informace o službách Fidatezza, může být jejich předání podmíněno poskytnutím určitých údajů.

Společnost může požádat o svolení k využití určitých vašich údajů a je na vás, zda s jejich využitím budete souhlasit, či zda jej odmítnete. Pokud se zaregistrujete zasílání určitého sdělení, jako například e-newsletteru, máte možnost registraci k této službě kdykoliv zrušit.

5. Přístup k údajům

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte právo na přiměřený přístup k těmto údajům za účelem opravy případné nepřesnosti. Můžete také vznést požadavek na aktualizaci či odstranění údajů o vaší osobě. Fidatezza bude realizovat váš požadavek, je-li v souladu s příslušnými právními předpisy a profesními standardy.

6. Bezpečnost dat

Máme nastavena adekvátní bezpečnostní pravidla s cílem ochránit osobní údaje před změnou, ztrátou, zneužitím či zničením. I přes veškerou snahu, je třeba si uvědomit, že nikdy není možné zaručit absolutní bezpečnost dat. Fidatezza se snaží o to, aby byl přístup k údajům omezen pouze na ty osoby, které je skutečně potřebují znát. Osoby musí dodržovat důvěrnost těchto informací.

Osobní údaje si ponechávame pouze po dobu nezbytnou k tomu, než zrealizujeme váš požadavek, případně do té doby, než nás příslušná osoba, požádá o jejich vymazání.

7. Další webové stránky

Webová stránka mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Uživatelům doporučujeme si přečíst prohlášení o ochraně soukromí na každé navštívené webové stránce předtím, než na ní poskytnou jakékoliv osobní údaje.

8. Změny tohoto online Prohlášení

Fidatezza může toto Prohlášení pozměnit tak, aby odráželo náš aktuální přístup k ochraně soukromí. V případě, že provedeme změny tohoto Prohlášení, datum aktualizace bude uveden na na této stránce. Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení o ochraně soukromí pravidelně pročítali.

9. Otázky týkající se Prohlášení

Fidatezza se zavazuje ochránit soukromý charakter vašich osobních údajů. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@fidatezza.co.uk

v případě, že nám budete chtít sdělit svoje případné obavy ohledně dodržování našeho online Prohlášení. Tuto e-mailovou adresu můžete využít i pokud máte otázky či připomínky týkající se toho, jak společnost Fidatezza spravuje vaše osobní údaje.

Top Rated Financial Adviser, 2023 Guide published in The Times

VouchedFor
Fidatezza
Fidatezza
Accountant of the yeah award Fidatezza

© 2024 Fidatezza Copyrights. Website created by Kamila Web Design.